Rovaniemen Teatterin uutiskirjeen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Rovaniemen Teatteri – Lapin Alueteatteri, Lapin Alueteatteriyhdistys ry

OSOITE JA MUUT YHTEYSTIEDOT

Jorma Eton tie 8, 96100 Rovaniemi teatteri@rovaniementeatteri.fi, 0400 282484

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Sari Alatalo sari.alatalo(at)rovaniementeatteri.fi

REKISTERIN NIMI

Rovaniemen Teatterin sähköisen uutiskirjeen asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterinpitäjänä on Rovaniemen Teatteri. Henkilötietojen käsittelijänä on Koodiviidakko Oy (Liana Technologies).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, Rovaniemen Teatterin ja
Koodiviidakon oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä lakien mukainen
henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, sekä
mainonnan tuottaminen Rovaniemen Teatterin rekisterille kolmansien osapuolten palveluita käyttäen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Koodiviidakko Oy käsittelee henkilötietoja Rovaniemen Teatterin puolesta ja lukuun Koodiviidakon ja Rovaniemen Teatterin välisen sopimuksen ajan.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötietojen käsittely voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidystä:
– Nimi
– Sähköpostiosoite

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään uutiskirjeen tilauksen yhteydessä, palveluiden oston ja käytön yhteydessä, asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy teatterin tietojärjestelmiin myös palveluiden käytön yhteydessä. Tietoja päivitetään myös väestötietojärjestelmästä tai muista vastaavista ulkoisista tietolähteistä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimin ja velvoittamin tavoin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön niin edellyttäessä myös viranomaisille. Asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.
Rekisterinpitäjänä on Koodiviidakko Oy ja Rovaniemen Teatteri on rekisterinkäyttäjä. Mikäli Koodiviidakko käsittelee henkilötietoja Rovaniemen Teatterin puolesta, Koodiviidakko käsittelee henkilötietoja Rovaniemen Teatterin ohjeiden mukaisesti. Rovaniemen Teatteri kilpailuttaa uutiskirjepalvelun aika ajoin, jolloin rekisterinpitäjä saattaa vaihtua. Rekisteri siirretään silloin uudelle rekisterinpitäjälle.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rovaniemen Teatteri vastaa rekisterinpitäjänä seuraavista asioista:
– Henkilötietojen käsittely on kaikissa tapauksissa asianmukaista Rovaniemen Teatterin toiminnan
kannalta ja henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn on saatu asianmukaiset luvat
tai suostumukset rekisteröidyiltä
– Kerättävien henkilötietojen käsittelytarkoitus on määritelty
– Henkilötietojen käsittely on suunniteltu etukäteen
– Tiettyyn tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen
– Henkilötietoja käsitellään laillisesti, noudattaen huolellisuutta ja hyvää
tietojenkäsittelytapaa sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn
yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia
rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta
– Huolehtii kerättävien ja käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta asiattomalta
pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä,
muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.
Tämän suojaamisvelvoitteen piiriin kuuluu myös tietoturvasta huolehtiminen
– Rovaniemen Teatteri ei rekisterinpitäjänä ilman erillistä sopimusta tallenna eikä
käsittele lasten henkilötietoja (alle 16 vuotta) tai arkaluonteisia henkilötietoja
– Henkilörekisteri, joka ei enää ole tarpeellinen Rovaniemen Teatterin toiminnan kannalta,
hävitetään, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty
säilytettäviksi
– Henkilötiedot, jotka ovat käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset,
poistetaan tai oikaistaan
– Rovaniemen Teatterin laatima rekisteriseloste on jokaisen saatavilla ja siihen on merkitty
laissa säädetyt keskeiset rekisterinpidon vastuita, käsiteltävien henkilötietojen
käyttötarkoitusta ja rekisterin tietosisältöä sekä henkilötietojen säännönmukaisia
luovutuksia ja suojaamista koskevat tiedot

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Vapaamuotoiset tarkistuspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjille: teatteri@rovaniementeatteri.fi tai 0400 282484.

OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia korjaamista rekisteriin tallennettuihin henkilötietoihinsa. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjille: teatteri@rovaniementeatteri.fi tai 0400 282484.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Päivitetty 1.8.2022.